Taito City Culture Guide Book, Tokyo Japan
informationinformationhistoryhistoryculturecultureinstitutions and customsinstitutions and customsarts and craftsarts and craftscitycitytourtourmapmap

Miyamoto Unosuke Shoten / Drum Museum (Asakusa / Nishi-asakusa, Taito City)